Categories
ข่าวรถ บล๊อค แนะนำผู้ใช้งาน

19 กุมภาพันธ์ 64 ต่อใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

9 กุมภาพันธ์ ปี 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทุกชนิดทุกประเภทต้องมีใบรับรองแพทย์

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่ากฎกระทรวงได้ประกาศออกเรื่องการขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รวมถึงการต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ในปี พ.ศ. 2563 โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งผลใช้บังคับในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ปี 2564 ที่กำลังจากมาถึงนี้ โดยมีกำหนดกฎใหม่สำหรับการขอต่อใบขับขี่ ดังนี้

ต่ออายุใบขับขี่จะต้องมีใบรับรองแพทย์

 •  เนื่องจากทางกระทรวงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในเรื่องของสุขภาพสมรรถภาพของร่างกายของผู้ขับขี่
  และโรคประจำคัวต่างๆ อันจะก่อให้เกิดอันตรายในการขับขี่บนท้องถนนทั้งต่อตัวเองและบุคคลอื่น จึงได้กำหนดให้ผู้ที่จะต่อใบขับขี่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์มาประกอบในการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
  ดังนั้นสรุปได้ว่าตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทุกชนิดทุกประเภทต้องมีใบรับรองแพทย์ยื่นประกอบการดำเนินการด้วย

Big bike ต้องผ่านการอบรมและทดสอบทักษะเพิ่มเติม
 • นอกจากนี้สำหรับกลุ่ม รถจักรยานยนต์ Big bike ก็จำเป็นต้องมีการผ่านการอบรมและต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ด้วยเช่นกันโดย สำคัญนอกจากเพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์กำลังสูงหรือ รถ Big bike ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป จำเป็นจะต้องผ่านการอบรมรวมทั้งต้องทดสอบเพิ่มเติมแล้วเท่านั้น และยังจะต้องทำการของใบรับรองแพทย์ที่จะต้องใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินการ ซึ่งในส่วนนี้กรมการขนส่งทางบกจะประสานความร่วมมือกับแพทยสภาในการกำหนดโรคหรือสภาวะของโรคที่ต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมทั้งจะวางแนวทางในการตรวจรับรองของแพทย์กับแพทยสภาให้เรียบร้อยก่อนกฎกระทรวงจะมีผลใช้บังคับ

  สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านยนยนต์ CARSERVICE แอปพลิเคชันที่จะช่วยคุณในทุกๆเรื่องยานยนต์
  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *