Categories
ข่าวรถ

ยกเลิกกฎเก่า ประกาศ “กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ” ล่าสุด

ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ แ…