Categories
สาระรถยนต์

ขอใบขับขี่ – ต่อใบขับขี่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เริ่ม 19 ก.พ. 64

กรมการขนส่งทางบก จึงออกระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยก…

Categories
ข่าวรถ บล๊อค แนะนำผู้ใช้งาน

19 กุมภาพันธ์ 64 ต่อใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

9 กุมภาพันธ์ ปี 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทุกชนิดทุกประเภทต้องมีใบรับรองแพทย์